Osnaživanje patronažne djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Event details

  • 16.12.2013
  • Zagreb

Radionica u sklopu projekta osnaživanja patronažne djelatnosti u Republici Hrvatskoj (Community Nursing Service (Patronage Service) in Croatia Empowerment-Assessment)

Cilj radionice bio je utvrditi detaljne potrebe za osnaživanjem patronažne djelatnosti, s posebnim naglaskom na unaprjeđenje postojećih oblika formalnog obrazovanja te razvoj dodatnih edukacija oblikovanih prema specifično ili lokalno prepoznatim potrebama.
 
Cilj ovog projekta je predstaviti patronažnu službu kao ključnu kariku u zaštiti zdravlja djece u dobi od 0 do 6 godina koju treba kontinuirano podržavati i osnaživati prema specifično prepoznatim potrebama. U sklopu ovog projekta izdait će se preporuke za dugoročno i održivo osnaživanje patronažnih sestara te unapređenje skrbi djece u dobi 0-6 godina. 
 
Istraživanje UNICEF-a pokazalo je, da zbog postojećih okolnosti patronažne sestre pružaju potporu samo kratak period nakon rođenja djeteta, da su roditelji zadovoljni sa dobivenim savjetima patronažnih sestara te da postoji potreba za profesionalnim razvojem patronaže kroz holistički i integrativni pristup djeci i njihovim roditeljima, a naglasak je na važnosti kućnih posjeta te uključivanju i zaštiti najranjivijih skupina djece i roditelja.
 
Za tehnički i stručnu provedbu projekta odgovorna je udruga PIN za zdravlje. Projekt je pokrenut na inicijativu te uz potporu UNICEF-a.
 
Program razvoja patronaže sagledavat će se kroz pet tematskih područja: 
  • ljudske resurse i pokrivenost te kvalitetu službe, 
  • suradnju sa zdravstvenim, odgojnim i socijalnim sektorom; 
  • usmjeravanje na potrebe korisnika ( djecu od 0-6 godina i njihove obitelji, romske i rizične obitelji, djecu sa posebnim potrebama); 
  • razvijanje patronaže koja je usmjerena na dijete i obitelj; 
  • mobilizaciju ključnih dionika

PROGRAM:

20. rujna, 2013.

DZ PGŽ - Rijeka Opća skrb - interview

26. rujna, 2013
DZ Zagreb Istok
Peščenica Romska populacija - interview
 
27. rujna, 2013
DZ Zagreb Centar - Dugave Azil - interview
 
2. listopada, 2013
Čakovec Romska populacija- interview
 
17. listopada, 2013 Kutina
Centar za majku i dijete- interview
 
10-11. listopada, 2013 Zagreb
CEPAMET Palijativna skrb djece – focus group
 
6. studenog, 2013
Udruga Krijesnica Palijativna skrb djece - interview
 
7. studenog, 2013
Hrvatska komora fizioterapeuta Neurorozična djeca i djeca s teškoćama u razvoju - interview
 
25-26. listopada, 2013
Rijeka Podrška odgovornom roditeljstvu i ranom razvoju djeteta – seminar za patronažne sestre – questionnaire
 
15-16 studenog, 2013 Split
Podrška odgovornom roditeljstvu i ranom razvoju djeteta – seminar za patronažne sestre – questionnaire
 
22-23 studenog, 2013 Zagreb
Podrška odgovornom roditeljstvu i ranom razvoju djeteta – seminar za patronažne sestre – questionnaire
 
29-30 studenog 2013 Osijek
Podrška odgovornom roditeljstvu i ranom razvoju djeteta – seminar za patronažne sestre – questionnaire
 
21. studenog, 2013
Udruga Roda interview